Commissie voorwaarden

 1. Alle goederen zijn onder verantwoordelijkheid van de ondergetekende.
 2. Alle goederen op deze bestelbon mogen maximum 10 dagen in het bezit van de ondergetekende. Na 10 dagen worden deze goederen automatisch gefactureerd.
 3. Alle goederen, beschadigd of gewijzigd van vorm, kleur, gewicht, … zullen als verkocht beschouwd worden.
 4. Goederen op deze bestelbon kunnen ten allen tijde teruggevraagd worden. Deze goederen mogen nooit aan derden doorgegeven worden zonder onze voorafgaande toelating.

 

Conditions de commission

 1. Toutes marchandises incumbent sous la responsabilité du soussigné.
 2. Toutes marchandises reprises sur ce bon de commande peuvent rester au maximum 10 jours en possession du soussigné. Après ce délai de 10 jours, ces marchandises seront facturées automatiquement.
 3. Toutes marchandises, endommagées et/ou modifies soit en forme, couleur, poids, … seront considérées comme “vendues”.
 4. Les marchandises reprises sur ce bon de commande peuvent être confiées à des tiers sans permission accordée au préalable.

 

Commission conditions

 1. All items are the responsibility of the signed representative.
 2. All items on this order form may be out for 10 working days. All items not returned in this period are subject to invoice.
 3. Any items returned in this period damaged or altered, will be considered sold.
 4. Items on this orderform may be recalled at any time, and will not be given to a third party without advanced notification and permission.

 

Kommision Bedingungen

 1. Für alle erhaltenen Artikel haftet der Unterzeichner.
 2. Alle Artikel auf diesem Bestellzettel die nicht innerhalb von 10 Arbeitstagen zurückgeschickt sind, können in Rechnung gestellt warden.
 3. Jeder Artikel der beschädigt würde, kann in Rechnung gestellt warden.
 4. Bestellzettelsware kann jederzeit zurückgerufen warden und kann nicht an Dritte ausgehändigt warden ohne vorheriges Einverständnis.

 

Algemene facturatievoorwaarden

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij aflevering.
 2. De goederen blijven onze eigendom tot integrale betaling.
 3. Elke factuur waartegen binnen 8 dagen na aflevering geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.
 4. In geval van niet betaling op de vervaldag word teen verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd en dit vanaf de vervaldag tot integrale betaling en zonder ingebrekestelling.
 5. Daarbij, in geval van niet betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd bedrag ten titel van forfetaire schadevergoeding vermeerderd met 10% met een minimum van € 125.
 6. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd: de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout en het Vredegerecht te Herentals. In geval van betwisting is de Belgische Wet van toepassing.

 

Conditions generales de facturation

 1. Toutes nos factures sont payables au comptant à la livraison.
 2. Les marchandises restent notre entire propriete jusqu’au paiement integral.
 3. Toutes nos factures non contestees dant les 8 jours de la livraison par letter recommandée à la poste sont reputées definitivement acceptées.
 4. Les sommes non payees à l’échéance produiront un interêt de retard de 12% l’an et ce, de plein droit, depuis la date d’échéance jusqu’a entier paiement et sans mise en demeure.
 5. En outré et à titre de d’indemnite forfaitaire toute la facture non payé à l’échéance sera majorée de 10% avec un minimum de €125.
 6. Tout litige relative à l’opération intervenue sera exclusivement soumis aux tribunaux d’Anvers, département Turnhout et la Justice de paix à Herentals. En cas de litige la Loi Belge est applicable.